پیامبر اکرم (ص)

نماز هر شخصی، نوری در دل اوست، پس هر کس می خواهد، دلش را نورانی کند.

(کنزالعمّال، ج 7، ص 18973)

تازه های نشر