معرفی معاونت اداری مالی

حوزه معاونت اداری و مالی دارای زیر مجموعه هایی همچون: مدیریت امور اداری و پشتیبانی، مدیریت امور مالی، نظارت بر طرح‌های عمرانی و امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات می‌باشد. به منظور تحقق اهداف مورد اشاره حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه وظیفه برقراری نظام امور اداری، نظارت بر اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی و همچنین زمینه ساز تحقق اهداف دانشگاه و نظام آموزشی عالی می باشد. معاونت اداری و مالی به لحاظ وظایفی که بر عهده دارد یکی از مهمترین ارکان هر سازمان می باشد.حوزه ی معاونت اداری و مالی دانشگاه همواره در جهت ایجاد بستری مناسب برای پیشبرد اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی تلاش کرده و همچنین با تأمین اعتبار در جهت نیازهای مالی، رفاهی اساتید، کارکنان و دانشجویان سهم بسزایی در رشد و شکوفایی واحدهای دیگر را دارد.

 

تازه های نشر