دفتر تضمین کیفیت


ارتقاء و بهبود کیفیت خدمات آموزشی یکی از مهمترین دغدغه های دانشگاه المصطفی-کابل می باشد و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهد ورزید. آمریت تضمین کیفیت دانشگاه به عنوان مسئول انجام امور در زمینه تضمین و ارتقاء کیفیت از سال 1392 تا کنون در ساختار تشکیلاتی دانشگاه فعال بوده و برای پیشرفت امور تلاش می نماید.

آمریت تضمین کیفیت دانشگاه المصطفی-کابل در چارچوب وزارت تحصیلات عالی زیر نظر معاونت علمی-تدریسی دانشگاه فعالیت نموده و ضمن کمک به مسئولین دانشگاه جهت تحقق چشم انداز دانشگاه و تطبیق قوانین، اهداف ذیل را دنبال می کند:

تازه های نشر