تفسیر و علوم قرآن


معرفی رشته

 تفسـیر و علـوم قـرآن رشـتهای اسـت کـه در افغانسـتان از اهمیـت فـوق العـادهای برخـوردار بـوده و نقـش بسـیار زیـادی در جهـت وحـدت، همدلـی و تقریـب بیـن مذاهـب اسـلامی (شـیعه و سـنی) داشـته اسـت. آشـنایی بـا رشـته تفسـیر و علـوم قـرآن آمادگـی لازم را بـرای عمـل بـه دسـتورات هدایـت آفریـن قـرآن و سـنت ایجـاد نمـوده و محصلیـن میتواننـد در تبلیـغ و نشـر معـارف قرآنـی و اسـامی در جهـت وحـدت و همدلـی جامعـه گامهـای اساسـی بردارنـد. 

اهداف رشته

 - تربیت و آشنایی دانشجویان با تفسیر و علوم قرآن و حدیث
- توانایی تدریس و تحقیق در این رشته
- توانایی پاسخگویی به پرسشهای قرآنی و حدیثی
- تربیت مدرس برای مؤسسات تحصیلی در سطوح مختلف
- ارائه تفسیر و علوم قرآنی با متدهای نو و با نگاه کاربردی
- توانایی پاسخ به شبهات قرآنی و حدیثی مستشرقان
 

نتایج متوقعه

 - جذب در مراکز آموزشی به عنوان کدر علمی.
- ارائه مقالات و کنفرانسهای علمی مرتبط با رشته تحصیلی.
- آشنایی کامل با مفاهیم اساسی تفسیر
- آشنایی کامل با ضوابط و قواعد تفسیری
- آشنایی با روشها و گرایشهای تفسیری
- آشنایی با شیوه صحیح تفسیر قرآن
- آشنایی با مفسران و تفاسیر جهان اسلام
 

دوره تحصیل

 تعــداد کل کریدیتهــای درســی دوره ماســتری تفســیر و علــوم قــرآن بــا تیــزس 40 کریدیــت میباشــد کــه 36 کریدیــت آن بــه صــورت دروس تخصصــی در ســه سمسـتر ارائــه میگــردد. و درسمســتر چهــارم محصــل بایــد بــه تدویــن تیــزس بپــردازد. در ایــن دوره آموزشــی، پژوهــش و تحقیــق ضمــن آمــوزش از اهمیــت بالایــی برخــوردار میباشــد.

 

رشته تفسیر و علوم قرآن

دانلود

تازه های نشر