مدیریت آموزشی


معرفی رشته

علـوم تربیتـی بـه عنـوان یـک رشـته علمـی بیـن رشـتهای، از مهمتریـن و موثرتریـن رشـتههای علمـی و دارای گرایشـهای مختلـف اسـت کـه مدیریـت آموزشـی از گرایشهـای مهـم و اثرگـذار آن بـه شـمار مـیرود. رشـته مدیریـت آموزشـی، نقـش اساسـی و تعییـن کننـده بـر تعلیـم و تربیـت سـالم نیروهـای انسـانی جامعـه دارد. زیـرا آموزش ً هـاي سـازنده و کامـا مدیریـت شـده اسـت کـه انسـان را بـه موفقیـت و کامیابـي ميرسـاند. از سـویي دیگـر، مدیریـت آمـوزش و پـرورش در صورتـی موفـق و کارآمـد اسـت کـه مبتنـي بـر مبانـي مسـتحکم، داراي اهـداف مشـخص، اصـول روشـن و روشهـاي کارآمـد باشـد کـه در علـم مدیریـت آموزشـی بیـان میگـردد. رشـته مدیریـت آموزشـی از رشـتههای علمی-کاربـردی اسـت کـه میتوانـد بـا تربیـت کادر علمـی متخصـص و متعهـد بـه توسـعه کشـور در ابعـاد مختلـف کمـک رسـاند.

اهداف رشته

مهمترین اهداف رشته مدیریت آموزشی به قرار ذیل است:
-1تهیه، تدوین و ارائه دروس تخصصی در قلمرو مدیریت آموزشی؛
-2تربیت مدیران متخصص در عرصه مدیریت نهادهای تعلیمی افغانستان؛
-3کمک به نهادینه سازی تخصص گرایی در عرصه مدیریت نهادهای علمی و تعلیمی کشور؛
-4قرار دادن یافته ها و تجربههای علمی کشورهای دیگر در اختیار محصان و نهادهای علمی کشور؛
-5به وجود آوردن بانک اطاعات و منابع تخصصی مرتبط با علوم تربیتی و مدیریت آموزشی؛
-6توانمند سازی نیروهای مشغول به کار در نهادهای علمی و تعلیمی افغانستان.
-7مدیریـت علمـی و تخصصـی تعلیـم و تربیـت در کشـور، بـدون دانـش مدیریـت آموزشـی، غیـر ممکـن اسـت. لـذا بـرای بالابـردن کیفیـت مدیریـت و آمـوزش و پـرورش در کشـور، نیازمنـد رشـته مدیریـت آموزشـی هسـتیم.
-8تربیـت نیروهـای متخصـص در عرصههـای مختلـف، از جملـه در عرصـه مدیریـت آموزشـی، از اساسـیترین راههـای ترقـی و پیشـرفت نهادهـای تعلیمـی و تحصیلـی در سـطوح مختلـف اسـت. روشـن اسـت کـه ارتقـا و بهبـود نهادهـای تعلیمـی از اساسـیترین عوامـل ترقـی و پیشـرفت جامعـه بـه شـمار مـیرود.

نتایج متوقعه

مهمترین نتایجی که از فارغالتحصیان دوره ماستری مدیریت آموزشی، انتظار میرود، عبارتند از:
-1توان مدیریت علمی نهادهای تعلیمی و آموزشی با روش علمی و تخصصی؛
-2فعالیت بهعنوان مشاور مدیریتی و آموزشی در نهادهای تعلیمی دولتی و خصوصی؛
-3تدریس در دانشگاههای دولتی، خصوصی و مؤسسات آموزشی؛
-4توان تحقیق و تدوین مقالات علمی برای ژورنالهای علمی و شرکت در کنفرانسهای علمی مرتبط با این رشته؛
-5توان تهیه و تدوین متون آموزشی مرتبط با مدیریت آموزشی؛
-6توان ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر.

طول دوره و تعداد کریدت های درسی

درس هــای ماســتری مدیریــت آموزشــی کامــا تخصصــی اســت کــه در ســه سمســتر و در 36کریدیــت ارائــه میگـردد. هـر سمسـتر 16جلسـه درسـی اسـت و هـر درس در 90دقیقـه ارائـه میگـردد. مهلـت دادهشـده بـه محصــل بــرای نوشــتن تیــزس نــه مــاه میباشــد.

ردیف محور های دروس کریدیت
1 دروس تخصصی با احتساب پایان نامه 40
2 دروس عمومی ندارد
  مجموعه دروس 40 کریدت

 

سمستر اول
ردیف عنوان مضمون نوع مضمون تعداد کریدیت
1 فلسفه مدیریت آموزشی از نظر اسلام تخصصی 2
2 روش تحقیق در مدیریت آموزشی تخصصی 2
3 الگوهای تدریس پیشرفته تخصصی 2
4 روانشناسی تربیتی تخصصی 2
5 اصول مدیریت آموزشی تخصصی 2
6 تئوریهای سازمان و مدیریت تخصصی 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 12

 

سمستر دوم
ردیف عنوان مضمون نوع مضمون تعداد کریدیت
1 تجزیه و تحلیل سیستمها تخصصی 2
2 نظارت و راهنمایی آموزشی تخصصی 2
3 اصول برنامه ریزی آموزشی تخصصی 2
4 تفسیر آیات تربیتی تخصصی 2
5 اصول مدیریت اسلامی تخصصی 2
6 اقتصاد آموزش و پرورش تخصصی 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 12

 

سمستر سوم
ردیف عنوان مضمون نوع مضمون تعداد کریدیت
1 ارزشیابی آموزشی تخصصی 2
2 رفتار و روابط انسانی سازمانهای آموزشی تخصصی 2
3 کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی تخصصی 2
4 فقه تربیتی تخصصی 2
5 زبان تخصصی تخصصی 2
6 مدیریت منابع انسانی تخصصی 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 12

 

سمستر چهارم
ردیف عنوان مضمون نوع مضمون تعداد کریدیت
1 تزیس تخصصی 4
جمع کل کریدت های درسی سمستر 4

 

مدیریت دولتی

دانلود

تازه های نشر