مدیریت دولتی


معرفی رشته

مدیریــت دولتــی از رشــتههای پرکاربــرد در جهــان و کشــور مــا اســت. مدیریــت دولتــی بــه صــورت تخصصــی بــه مســائل، دیدگاههــا و نظریــات در مــورد اداره امــور دولتــی میپــردازد. ایــن رشــته بــه مباحــث سیاســتگذاری، استراتژیســازی، بررســی نظامهـای اداری، بررسـی منابـع انسـانی، و مباحـث دیگـری اهتمـام مـیورزد کـه در راسـتای کاربـرد در ادارات دولتـی و خصوصـی تعبئــه شــده اســت. ایــن رشــته بیشــترین اهتمــام در جهــت تربیــت نیــروی انســانی ایدهپــرداز، پژوهشگــر و مدیــر دارد.

اهداف رشته

اهداف آموزشی رشته مدیریت دولتی بیانگر دستاوردهای فراگیری دانش این رشته است. مهمترین اهداف مدیریت دولتی عبارتند از:
-ارائه دروس تخصصی در عرصه مدیریت دولتی؛
- تربیت مدیران متخصص برای اداره ادارات دولتی؛
- تربیت پژوهش گران ماهر در عرصه مدیریت دولتی؛
- تهیه و تدوین منابع علمی با توجه به نیازهای ادارات دولتی افغانستان؛
- تهیه ابزارهای آموزشی و پژوهشی به روز برای محصان رشته مدیریت دولتی؛

نتایج متوقعه

نتایج متوقع از فارغالتحصیل دوره ماستری مدیریت موارد زیر است:
.1گسترش دادن دانش و مهارت مدیریت در بین دانشگاه ها و ادارات دولتی؛
.2مدیریت و اداره علمی ادارات دولتی؛
.3مشاوره مدیریتی به نهادهای دولتی و خصوصی؛
.4تدریس در دانشگاههای دولتی و خصوصی و مؤسسات نیمه عالی و انستیتوتهای آموزشی؛
.5تدوین مقالات علمی و شرکت در کنفرانسهای علمی مرتبط با این رشته؛
.6تهیه متون آموزشی مرتبط با این رشته؛.
.7تدوین خط مشی و پان استراتژیک برای نهادهای دولتی و خصوصی

دوره تحصیل

دوره ماسـتری رشـته مدیریـت دولتـی در زیـر مجموعـه پوهنحـی علـوم انسـانی حداقـل در چهـار سمسـتر تحصیلــی 16هفتــه درســی ارایــه میگــردد. در ایــن رشــته مجموعــا 18مضمــون کــه همــه مضامیــن تخصصــی اســت ارائــه میگــردد و بــا احتســاب پایــان نامــه بــه 40کریدیــت میرســد.

ردیف محور های دروس کریدیت
1 تخصصی 36
2 پایان نامه 4
 
مجموعه دروس
40

 

سمستر اول
ردیف عنوان مضمون نوع مضمون تعداد کریدیت
1 اخلاق مديريت در اسلام تخصصی 2
2 تحلیل آماری تخصصی 2
3 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها تخصصی 2
4 اصول مدیریت اسلامی تخصصی 2
5 فقه مدیریتی تخصصی 2
6 نظریه های خط مشی گذاری عمومی تخصصی 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر   12

 

سمستر دوم
ردیف عنوان مضمون نوع مضمون تعداد کریدیت
1 روش تحقیق در مدیریت تخصصی 2
2 تئوریهای مدیریت پیشرفته تخصصی 2
3 زبان تخصصی تخصصی 2
4 مدیریت استراتژیک پیشرفته تخصصی 2
5 مدیریت منابع انسانی پیشرفته تخصصی 2
6 مدیریت در روایات تخصصی 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 12

 

سمستر سوم
ردیف عنوان مضمون نوع مضمون تعداد کریدیت
1 تحقیق در عملیات پیشرفته تخصصی 2
2 سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته تخصصی 2
3 نظريه هاي مديريت دولتي تخصصی 2
4 مدیریت در آیات تخصصی 2
5 نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته تخصصی 2
6 مدیریت رفتار سازمان پیشرفته تخصصی 2
جمع کل کریدت های درسی سمستر 12

 

سمستر چهارم
ردیف عنوان مضمون تعداد کریدیت  
1 تزیس 4  
جمع کل کریدت های درسی سمستر 4  

 

مدیریت دولتی

دانلود

تازه های نشر