سیزدهمین شماره از دوره ششم مطالعات حقوق اسلامی در خزان و زمستان سال 1399


سیزدهمین شماره از دوره ششم مطالعات حقوق اسلامی در خزان و زمستان سال 1399، مقالاتی را پیرامون «انواع قرارهای تأمین در حقوق کیفری ایران و فرانسه»، «نقش اقتصاد در بزه‌دیدگی اطفال در افغانستان»، «رهایی مشروط و شرایط آن در نظام حقوقی افغانستان»، «توقیف احتیاطی در فقه و قانون اجراآت جزایی در نظام افغانستان»، «حقوق اطفال در اسلام و اسناد بین المللی» و «بررسی رجم از دیدگاه فقه حنفی و امامی»، به نشر سپرده است.

سیزدهمین شماره از دوره ششم مطالعات حقوق اسلامی در خزان و زمستان سال 1399

2021-10-30

تازه های نشر