شماره دوازدهم از دوره ششم مطالعات حقوق اسلامی در بهار و تابستان سال 1399


شماره دوازدهم از دوره ششم مطالعات حقوق اسلامی در بهار و تابستان سال 1399، به زیور طبع آراسته گردیده و موضوعاتی چون «مسؤولیت جزایی مرتکب در جنایات مادون نفس در فقه حنفی و امامی و کود جزای افغانستان»، «جرم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی در کود جزای افغانستان»، تقابل حقوق فردی و ملی در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در نظام حقوقی افغانستان»، «خسارت ناشی از به‌هم خوردن نامزدی منظر فقه و حقوق افغانستان»، «سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال جرائم نظامی» و «تعزیر شرعی از دیدگاه فقه و تفاوت آن با تعزیر حقوقی» را مورد بررسی قرار داده است.

شماره دوازدهم از دوره ششم مطالعات حقوق اسلامی در بهار و تابستان سال 1399

2021-10-30

تازه های نشر