یازدهمین شماره از دوره پنجم مطالعات حقوق اسلامی در زمستان و خزان سال 1398


یازدهمین شماره از دوره پنجم مطالعات حقوق اسلامی در زمستان و خزان سال 1398، به نشر رسیده که مشتمل است بر مقالاتی پیرامون «تحلیل جنایت ناشی از ترک فعل در قانون مجازات ایران»، «شیوه اجرای قصاص از دیدگاه فقه حنفی و امامیه»، «ازدواج با غیر مسلمان در فقه امامیه و حقوق افغانستان»، «رانت و رانت‌خواری به لحاظ احکام وضعی» و «موضوعیت و طریقیت ابزار و روش مجازات در اسلام».

یازدهمین شماره از دوره پنجم مطالعات حقوق اسلامی در زمستان و خزان سال 1398

2021-10-30

تازه های نشر