دهمین شماره از دوره پنجم مطالعات حقوق اسلامی در بهار و تابستان سال 1398


دهمین شماره از دوره پنجم مطالعات حقوق اسلامی در بهار و تابستان سال 1398، با مقالاتی پیرامون «بهره‌برداری بخش خصوصی از انفال از دیدگاه فقه اسلامی (فقه فریقین)»، «حریم اخلاقی و حقوقی چاه آب»، «نقش الگوی روابط قومی در پیش‌گیری از جرم در افغانستان»، ارکان جرم ناپدیدسازی اجباری» و «حکم تزویر در شریعت اسلام و کود جزای افغانستان» مزین و تقدیم اصحاب علم و اندیشه گردیده است.

دهمین شماره از دوره پنجم مطالعات حقوق اسلامی در بهار و تابستان سال 1398

2021-10-30

تازه های نشر