فعالیت های دفتر تضمین کیفیت


آمریت تضمین کیفیت دانشگاه المصطفی-کابل طبق شرح وظایف خویش در راستای ارتقاء و بهبود کیفیت در بخش های مختلف دانشگاه تلاش نموده است. ارتقاء کیفی دانشگاه و خدمات آموزشی بدون همکاری سایر بخش ها امر غیرممکن می باشد، لذا دفتر آمریت تضمین کیفیت به عنوان راهنما، مشوق و انگیزه دهنده بخش های دیگر و بازوی اجرایی کمیته تضمین کیفیت در زمینه پیشرفت دانشگاه فعالیت نموده است. مهمترین فعالیت هایی که دفتر آمریت تضمین کیفیت در آن نقش برجسته داشته است را می توان به صورت ذیل خلاصه نمود:

تهیه اسناد مهم دانشگاه همانند دیدگاه، مأموریت، پلان استراتژیک، پلان عملیاتی، پیشنهاد به روز رسانی کریکولم و سرفصل های درسی مطابق قانون وزارت تحصیلات عالی، تهیه پرسشنامه های مختلف برای بهبود کیفیت تدریس و نظارت بر امورات درسی، انجام نظر سنجی های مختلف برای بهبود زیرساخت ها و ارتقاء امکانات آموزشی، تهیه طرح توسعه امور زیربنایی، و....

همچنین آمریت تضمین کیفیت طی سالهای مختلف گزارش نظارت سالانه خویش را تهیه نموده و به بخش مربوطه وزارت تحصیلات عالی ارسال می نماید.

انجام ارزیابی خودی جهت بدست آوردن اعتبار ملی یکی از مهمترین فعالیت های دفتر بوده است که در بخشی از آن چنین آمده است

وزارت تحصیلات عالی طی سالهای گذشته از طریق بخش های مختلف هیئت های مختلفی را جهت بررسی و ارزیابی دانشگاه المصطفی- کابل فرستاده است. این هیئت ها که تمام برنامه ها و فعالیت های دانشگاه را ارزیابی نموده است پیشنهادات و نظریات اصلاحی خویش را با مسئولین دانشگاه جهت بهبود کیفیت و کمیت برنامه ها شریک نموده است.

آخرین بار هیئت وزارت تحصیلات از بخش تضمین کیفیت جهت ارزیابی حضور یافتند که با بررسی های انجام شده بخش های ذیل را عالی و مطابق با معیارهای وزارت تحصیلات عالی ارزیابی نمودند:

 

تازه های نشر