تشکیلات سازمانی


کمیته تضمین کیفیت دانشگاه:

کمیته‌ تضمین کیفیت پوهنتون تحت سرپرستی معاونت علمی-تدریسی فعالیت می نمایند. وظیفه اصلی آن برنامه ریزی و نظارت از تطبیق برنامه های ارتقای کیفیت در سطح پوهنتون، انجام ارزیابی خودی پوهنتون و ارائه گزارش آن به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی می باشد. لایحه وظایف این کمیته قرار ذیل می باشد:

اعضای کمیته ارتقای کیفیت پوهنتون بر اساس رهنمود، به وسیله شورای علمی انتخاب گردیده و 9 نفر می باشند.

 

# نام تخلص درجه تحصیل رشته تحصیلی
1 محمد موسی جعفری دوکتورا علوم سیاسی
2 محمد رضا محقق دوکتورا ریاضی
3 ضیاء شفایی ماستر مدیریت
4 عباسعلی رموزی دوکتور(MD) طب معالجوی
5 حسن روحانی ماستر اقتصاد
6 عبدالخالق قاسمی کاندید دوکتورا حقوق
7 بابا علی صفری کاندید دوکتورا کمپیوتر ساینس
8 عبدالعزیز دانش دوکتورا حقوق بین الملل
9 روح الله رویین ماستر فارمسی

 

کمیته های فرعی تضمین کیفیت:

تحت نظر کمیته ارتقای کیفیت پوهنتون، کمیته‌های فرعی در پوهنحی ها و دیپارتمنت ها تشکیل گردیده است. بدین ترتیب پوهنتون دارای 5 کمیته فرعی تضمین کیفیت در سطح پوهنحی ها بدین شرح است:

 1. کمیته ارتقای کیفیت پوهنحی طب معالجوی.
 2. کمیته ارتقای کیفیت پوهنحی حقوق و علوم سیاسی.
 3. کمیته ارتقای کیفیت پوهنحی اقتصاد.
 4. کمیته ارتقای پوهنحی انجنیری و کمپیوتر ساینس.
 5. کمیته ارتقای کیفیت مدیریت تحصیلات ماستری.

کمیته‌های تضمین کیفیت پوهنحی ها تحت سرپرستی ریاست پوهنحی‌های مربوط فعالیت می نمایند. وظیفه اصلی این کمیته ها برنامه ریزی و انجام ارزیابی خودی در سطح هر پوهنحی و ارائه گزارش به کمیته ارتقای کیفیت پوهنتون می باشد.

کمیته های فرعی تضمین کیفیت در دیپارتمنت های فارغ ده نیز فعال شده است که تحت نظر کمیته های ارتقای کیفیت پوهنحی فعالیت می کنند. این کمیته ها به شرح زیر می باشند:

 1. کمیته ارتقای کیفیت دیپارتمنت اقتصاد تجارتی
 2. کمیته ارتقای کیفیت دیپارتمنت BBA
 3. کمیته ارتقای کیفیت دیپارتمنت حقوق
 4. کمیته ارتقای کیفیت دیپارتمنت علوم سیاسی
 5. کمیته ارتقای کیفیت دیپارتمنت کمپیوتر ساینس
 6. کمیته ارتقای کیفیت دیپارتمنت انجنیری

کمیته های فرعی تضمین کیفیت در دیپارتمنت ها تحت سرپرستی آمران دیپارتمنت های مربوطه فعالیت می کنند. این کمیته ها ارزیابی های خودی را در سطح دیپارتمنت انجام داده و به کمیته های ارتقای کیفیت پوهنحی گزارش می دهند.

وظایف اصلی کمیته‌های فرعی تضمین کیفیت در سطح پوهنحی ها و دیپارتمنت ها در امر ارتقای کیفیت به صورت زیر خلاصه می شود:

 1. ترویج فرهنگ و دانش ارزیابی به عنوان رکن اصلی متضمن بهبود کیفیت در بین اعضای کادر علمی، کارمندان و محصلان پوهنتون.
 2. تدوین برنامه های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر اساس ارزیابی درونی پوهنتون جهت بهبود کیفیت علمی و اداری پوهنتون.
 3. تسهیل در امر ارزیابی درونی و بیرونی پوهنتون.
 4. بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی درونی پوهنحی و دیپارتمنت و ارائه پیشنهادات مناسب برای بهبود کیفیت.
 5. ارائه نتایج و پیشنهادات ارزیابی‌های انجام شده بصورت مستند و مستدل به کمیته ارتقای کیفیت پوهنحی و پوهنتون.
 6. اخذ گزارش عملکرد دوره‌ای از واحد های ذیربط و تدوین گزارش سالانه ارزیابی.
 7. پیشنهاد و انجام طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با ارزیابی موسسه.

آمر تضمین کیفیت

تازه های نشر